top of page
YOU_a

In het debat over milieu en klimaatverandering wordt hernieuwbare energie vaak opgevoerd als dé energieproductie van de toekomst. Maar is hernieuwbare energie echt goed voor het milieu?


Kan hernieuwbare energie fossiele brandstoffen werkelijk vervangen? En zo ja: zal de productie van hernieuwbare energie voldoende zijn en op tijd komen om het ergste van de klimaatverandering tegen te houden?


Op deze bladzijde vind je het antwoord.

Hernieuwbare energie

RE_Good_NL

Elektrische wagens verbruiken minder energie dan diesel- en benzinewagens. Maar elektrische wagens hebben een batterij nodig. Is de productie daarvan niet slecht voor het milieu?

 

Voor een correcte vergelijking van energieconsumptie, moeten we rekening houden met de volledige levensduur van een product, d.w.z. productie – gebruik – verwijdering. Dat wordt de levenscyclusanalyse genoemd (LCA).

 

Motoren op fossiele brandstof hebben een uitermate slechte LCA. Aardolie wordt – vaak op een verre locatie – in schepen gepompt, die dan de halve wereld rondvaren om hun bestemming te bereiken. De ruwe olie wordt verwerkt tot benzine/diesel, die aan een benzinestation geleverd en in auto’s getankt wordt, om vervolgens verbrand te worden, zodat door de ontsteking een as of wiel in beweging kan worden gezet. Bij elk van deze stappen gaat energie verloren.

Uiteindelijk heeft een verbrandingsmotor, van bron tot wiel, een energie-efficiëntie van slechts 10-20%, aangezien 80-90% verloren gaat tijdens de verschillende stappen van het proces.

Hernieuwbare energiebronnen hebben over het algemeen minder verlies bij het productieproces. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze een beter rendement hebben dan fossiele brandstoffen.

Bijna alle hernieuwbare energie is efficiënter dan energie van fossiele brandstoffen en is bijgevolg beter voor het milieu

Source - Teslarati

Is hernieuwbare energie goed voor het milieu?

Source - National Renewable Energy Laboratory (NREL)

 

Bronnen:

Bron - National Renewable Energy Laboratory (NREL)

Bron - Teslarati

 

 

RE_Now_NL

Hoeveel hernieuwbare energie ̶ vergeleken met fossiele brandstoffen ̶ is momenteel wereldwijd beschikbaar? Gezien de productie van fossiele brandstoffen zo inefficiënt is, (zie boven), moet een onderscheid gemaakt worden tussen de primaire energieproductie en het eindverbruik.

 

Primaire energieproductie:

Hernieuwbare energie maakt in totaal slechts 3-5% uit van de gezamenlijke primaire energieproductie

Eindverbruik:

Hernieuwbare energie maakt in totaal ongeveer 13-19% uit van het gezamenlijke eindverbruik

​​
De primaire energieproductie geeft een beter idee van het aandeel van fossiele brandstoffen in de totale broeikasgasemissies; het eindverbruik geeft een idee van het potentieel van hernieuwbare energie voor de toekomst. .

Ongeacht de schattingen, zijn de meeste bronnen het erover eens dat het totale aandeel van hernieuwbare energie de laatste jaren slechts een matige groei heeft gekend en dat ondanks een spectaculaire groei van de hernieuwbare energiesector (voornamelijk zonnepanelen en windenergie). Dat heeft alles te maken met de toenemende vraag naar energie.

Hoeveel hernieuwbare energie is er op dit ogenblik?

Bron - [A] National Renewable Energy Laboratory (NREL)

Bron - [B]  BP

Bron - [C] World-nuclear.org

Bron - Renewable Energy Policy Network for the 21st Century

 

Bronnen:

Bron - National Renewable Energy Laboratory (NREL)

Bron - BP

Bron - World-nuclear.org

Bron - Renewable Energy Policy Network for the 21st Century

RE_Increase_NL

 

De productie van hernieuwbare energie is de voorbije jaren enorm gestegen.

De ontwikkeling en productie van zonne-energie is met grote stappen vooruit gegaan, wat een daling van de prijs en een spectaculaire stijging van de productie heeft teweeggebracht. Volgens de berekeningen van het “Renewable Energy Policy Network for the 21st Century” is de capaciteit van alle geïnstalleerde zonnepanelen het voorbije decennium jaarlijks met gemiddeld 46% gestegen.

Volgens een recente studie van het “World Economic Forum”, kosten zonne- en windenergie sedert 2016 voor het eerst in de geschiedenis, in meer dan 30 landen, evenveel of minder dan nieuw geproduceerde energie van fossiele brandstoffen. ​

In meer dan 30 landen is de kostprijs van zonne- en windenergie even hoog of lager dan die van nieuw geproduceerde energie van fossiele brandstoffen

 

Ongeacht de schattingen, zijn de meeste bronnen het erover eens dat het totale aandeel van hernieuwbare energie de laatste jaren slechts een matige groei heeft gekend, en dat ondanks een spectaculaire groei van de hernieuwbare energiesector ( voornamelijk zonnepanelen en windenergie). Dat heeft alles te maken met de toenemende vraag naar energie.

Het aandeel van hernieuwbare energie in totale energieconsumptie
is de voorbije 25 jaar nauwelijks gestegen

omdat de totale vraag naar energie met dezelfde snelheid groeide 

Hoe sterk is hernieuwbare energie de laatste jaren gestegen?

Bron - Scientific American

Bron - Renewable Energy Policy Network for the 21st Century

​​Bron - International Energy Agency

Bron - The Swedish Energy Agency

Bron - BP

Bron - Wikipedia

 

Bronnen

Bron - Scientific American

Bron - Renewable Energy Policy Network for the 21st Century

Bron - BP

Bron - International Energy Agency

Bron - The Swedish Energy Agency

Bron - Wikipedia

 

RE_Potential_NL

Energie uit traditionele biomassa buiten beschouwing gelaten, is hydro-elekriciteit (waterkrachtcentrales), met een aandeel van 35% in moderne hernieuwbare energiebronnen, nog steeds de belangrijkste bron. Het wereldwijde potentieel van hydro-elektriciteit is echter naar schatting 8% van de totale energievraag in 2030.

Op dezelfde manier zullen biomassa, biobrandstoffen en kernenergie volgens de huidige schattingen niet voldoende capaciteit hebben om aan de stijgende energieproductie te kunnen voldoen.

Hydro-elektriciteit, biomassa, biobrandstoffen en kernenergie hebben niet voldoende potentieel om de wereldwijde energieconsumptie te dekken

Van de verschillende soorten hernieuwbare energie zijn zonne- en windenergie de enige die volgens ramingen voldoende capaciteit zullen kunnen ontwikkelen om de wereldwijde vraag te dekken. Het potentieel is aanzienlijk hoger dan de wereldwijde vraag. 

Zonnepanelen worden voornamelijk gemaakt van silicone, een van de meest voorkomende materialen op onze planeet. Het aanbod aan silicone zal dus geen rem op de productie zijn. ​

Zonne- en windenergie hebben beide meer dan genoeg potentieel om aan de wereldwijde energievraag te voldoen

De grootste hindernis voor hernieuwbare energie is tijd.

Wat is het potentieel van Hernieuwbare Energie?

 

Bronnen:

Bron - Fair Observer

Bron - Renewable Energy Policy Network for the 21st Century

Bron - Global Potential of Concentrating Solar Power - Institute of Technical Thermodynamics
Bron - Global potential for wind-generated electricity - Harvard University

Bron - National Renewable Energy Laboratory

Bron - Wikipedia

Bron - United States Nuclear Regulatory Commission

 

RE_Time_NL

 

Om de opwarming van de aarde met meer dan 50% zekerheid tot 2°C te kunnen beperken, moeten we de broeikasgasemissies tegen 2030 met 50% en tegen 2050 met 100% verminderen.

Het is per definitie onmogelijk om de toekomst te voorspellen: hoe onze toekomst eruit ziet, zal afhangen van hoe we nù en in de nabije toekomst beslissen te handelen. Of hernieuwbare energie voldoende en snel genoeg zal kunnen groeien, staat dus nog ter discussie.

Maar het feit dat het aandeel van hernieuwbare energie in het totale energiepakket de voorbije 25 jaar niet vergroot is, is niet echt veelbelovend.

De tijd die we hebben om een aandeel van 50% aan hernieuwbare energie te bereiken is korter dan de tijd verstreken tussen 2008 en vandaag.

Rekening houdend met de gegevens van de voorbije jaren en predicties i.v.m. de energievraag in de toekomst, waaronder een wereldwijde bevraging gedaan bij 114 gerenommeerde experten inzake energie,

stelt Climate Response het volgende:

"Het is uiterst onwaarschijnlijk dat hernieuwbare energie op zichzelf de opwarming van de aarde met 2°C kan beperken." 

 

"De enige manier om klimaatverandering effectief aan banden te leggen, is een combinatie van een snelle omschakeling naar hernieuwbare energie en een tijdige inperking van de vraag naar energie."

Zullen we op tijd voldoende hernieuwbare energie hebben?

Bron - International Energy Agency

Bron - World Energy Counsil

Bron - Renewable Energy Policy Network for the 21st Century

Bron - International Energy Agency

 

Bronnen:

 

Bron - Renewable Energy Policy Network for the 21st Century

Bron - International Energy Agency

Bron - International Energy Agency

Bron - National Renewable Energy Laboratory

Bron - International Energy Agency

Bron - Wikipedia

bottom of page