top of page
YOU_a

Welke bijdrage kan de bedrijfswereld leveren?


Ondernemingen zien er misschien oppermachtig uit, maar ze lijken vaak in meerdere of mindere mate verantwoordelijk te zijn voor milieuschade. Steeds vaker verklaren bedrijven hun intentie om te streven naar duurzaam ondernemen.


Wat kunnen ondernemingen doen in de strijd tegen klimaatverandering? Wat weerhoudt hen ervan om meer te doen? Hoe kunnen wij hen beïnvloeden?


Op deze pagina vind je de antwoorden op deze vragen.

De bedrijfswereld


 

In 2010 was de industriële sector verantwoordelijk voor ongeveer 28% van de totale geconsumeerde energie en voor een uitstoot van 13 gigaton aan CO₂ (zowel directe en indirecte uitstoot als procesemissies).

Uit een onderzoek dat in 2016 in het wetenschappelijk tijdschrift “Science” gepubliceerd werd, blijkt dat meer dan 60% van de wereldwijde emissies afkomstig is van 90 ondernemingen.

Indien niet ingegrepen wordt, zou volgens schattingen de uitstoot door de industrie tegen 2050 kunnen oplopen tot 50-150%.

Anderzijds zou de energie-intensiteit van de industriële sector rechtstreeks teruggeschroefd kunnen worden met ongeveer 25%, door het toepassen van de beste voorhanden zijnde technologieën.

Het doel van privé-ondernemingen is het maken van winst. De productiekosten drukken door minder energie, materialen en vervoer te gebruiken, is gunstig voor de bedrijven en vermindert tegelijkertijd de CO₂-voetafdruk.

Op die manier kan de bedrijfswereld een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen klimaatverandering..

Daar waar de belangen van de ondernemingen niet stroken met die van de maatschappij, moet een vermindering van emissies van broeikasgassen afgedwongen worden door wetten en initiatieven van de consument.

 

Bron - Carbon Majors

Wat KAN de bedrijfswereld doen?

Bronnen:

Bron - Intergovernmental Panel on Climate Change

Bron - Carbon Majors

Bron - Science

Corp_CAN_NL
Corp_has_NL
Wat is er al gedaan?

De groeiende bewustwording omtrent klimaatverandering, het schaarser worden van bepaalde grondstoffen en de dalende prijs van hernieuwbare energie hebben er de laatste jaren toe bijgedragen dat bedrijven zich meer en meer inzetten.

In 2015 stelde het Carbon Disclosure Project in zijn ‘Global Climate Change Rapport’ dat de 822 bedrijven met gebundelde bedrijfswaarde van 95 biljoen $:

In 2017 hebben 102 bedrijven zich ertoe verbonden om naar een strategie van 100% hernieuwbare elektriciteit te zullen toewerken.

89% toename kenden aan activiteiten die koolstofemissies reduceren over 5 jaar
 

75% van hen incentieven aanbieden voor managementbeslissingen rond Climate Change

Bron - CDP

Bron - Slideshare

Bron - RE100

Bronnen:

Bron - The Guardian

Bron - Carbon Disclosure Project

Bron - We Mean Business coalition

Bron - RE100

Ondernemingen vormen een belangrijk onderdeel van de moderne maatschappij: ze zorgen niet enkel voor onze producten en diensten, maar scheppen ook werkgelegenheid en betalen de lonen voor het geleverde werk. 

Ze zijn echter wel afhankelijk van de consumenten voor de afzet van hun producten, wat hen kwetsbaar maakt. Als de klanten hun producten niet meer wensen of ze vinden ze te duur, kunnen ondernemingen in financiële problemen komen en zelfs failliet gaan. Enkele voorbeelden van internationale mastodonten die ooit een dominante positie op de wereldmarkt hadden, maar vandaag (zo goed als) verdwenen zijn, zijn: Nokia, IBM, Kodak, Yahoo, Singer, Pan Am, Blockbuster.

De bedrijfswereld kan een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen klimaatverandering door producten op een efficiëntere manier te produceren, met minder energie en minder vervuiling. 

Zoals eerder gezegd, is het uiteindelijke doel het maken van winst; de aandeelhouders houden daar voortdurend toezicht op en bepalen zo de richting die de onderneming uit moet. ​

Winst maken kan voornamelijk op twee manieren: door te besparen op de kosten of door meer producten te verkopen. Jammer genoeg is het verkopen van meer materiële goederen en het stimuleren van de economische groei, juist de belangrijkste oorzaak van verhoogde uitstoot van broeikasgassen.

 

Als het bijgevolg over economische groei gaat, druisen de belangen van de bedrijfswereld in tegen de strijd tegen klimaatverandering.

Source - Newsmart

Wat kunnen bedrijven NIET?

Bron - Economysociology.org

Om winst te kunnen maken, zijn bedrijven in hoge mate afhankelijk van ons als consument

Economische groei is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering

Source - Earth Policy Institute

Source - World Bank

Bronnen:

Bron - Time Magazine

Bron - The Independent

Bron - New York Times Magazine

Bron - Wikipedia

Bron - Houston Chronicle

Corp_CANT_NL
bottom of page